Ons Privacybeleid

Juridische informatiePrivacyverklaringCookiebeleid

Juridische informatie

Hieronder vindt u informatie die juridisch relevant is wanneer u deze website bezoekt. Daarnaast nodigen we u uit om ons privacybeleid door te lezen, waarin wordt uitgelegd wat voor soort persoonlijke informatie kan worden verzameld en verwerkt, evenals ons cookiebeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we "cookies" kunnen gebruiken. Hartelijk dank voor het lezen van de inhoud van deze pagina en de beleidsverklaringen, en, als u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen, voor het bezoeken van de website. Door de website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen.

De Groep bestaat uit een aantal rechtspersonen, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen activiteiten en producten. In geen geval is een rechtspersoon binnen de groep verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen of het nalaten van een andere rechtspersoon. Door informatie op te halen via deze website of op een andere manier de site te gebruiken, accepteert u dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een product, aanbieding of marketinginformatie uitsluitend beperkt is tot de rechtspersoon die rechtstreeks bij de website is betrokken.

De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid voor ons. De inhoud van deze website is bedoeld voor het gemak van de bezoekers en vormt uitsluitend niet-bindende informatie. U bent niet bevoegd om koppelingen naar de website in te stellen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARING AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEENSZINS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER EENDER WIE VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BUSINESS ONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE STAAN NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARING AF OVER WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.

Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, handelsnamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van een of meer entiteiten of derde partijen van de Groep en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van elke andere entiteit of derde partij van de Groep.

Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina’s kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud of praktijken van die andere websites, hun eigenaars of exploitanten.

Wijziging van deze juridische informatie

We behouden ons het recht voor deze juridische informatie te allen tijde te wijzigen of bij te werken.


Privacyverklaring

Introductie

Onze ondernemingen vinden uw privacy belangrijk. Wij hechten waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met praktijken inzake eerlijke informatie en toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij en onze dochterondernemingen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen die u ons verstrekt, of dat wij anderszins informatie kunnen verkrijgen of genereren die betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens").

U vindt landspecifieke informatie onder aan de pagina.

Omvang

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verkrijgen via onze normale bedrijfsactiviteiten, zowel online als offline, d.w.z. verzamelen in verband met verkoop en marketing, betrokkenheid van partners en leveranciers en relaties met investeerders. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verkregen via onze website voor jobs, waarop de Privacyverklaring voor sollicitanten van toepassing is.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor uw gegevens is het bedrijf van de groep dat uw gegevens in eerste instantie heeft verzameld en de doelen en middelen voor het gebruik van uw gegevens heeft bepaald.

Als u vragen hebt over wie de Verantwoordelijke voor uw gegevens is of andere vragen over uw gegevens, kunt u contact opnemen met de privacy office van de groep via onderstaand email-adres

Ontvangers van persoonsgegevens

Internationale gegevensoverdracht

Omdat wij een wereldwijd bedrijf zijn met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen van een rechtspersoon in het ene land naar dat in een ander land om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke informatie doorsturen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Binnen de Groep wordt persoonlijke informatie overgedragen met inachtneming van dezelfde regels en beveiligingsniveaus. Indien vereist, zullen overeenkomsten met betrekking tot gegevensoverdracht van kracht zijn om het noodzakelijke beschermingsniveau te waarborgen.

De Groep steunt op beschikbare juridische mechanismen om de legale overdracht van persoonlijke informatie over de grenzen mogelijk te maken. In de mate dat wij ons baseren op de standaardcontractbepalingen (ook wel de modelclausules genoemd), zullen wij aan deze vereisten voldoen, ook wanneer er een conflict is tussen die vereisten en deze kennisgeving.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins delen buiten de Groep, behalve:

Bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang we een doorlopende relatie met u hebben of zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, meestal voor de duur van een contractuele relatie en gedurende een daaropvolgende periode, zoals wettelijk vereist of toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.


Uw rechten

We respecteren deze rechten en beschikken over processen om personen die gebruik wensen te maken van deze rechten te erkennen en te beantwoorden. U kunt deze rechten uitoefenen via uw lokale contactpersoon voor human resources of via onze Privacy Office (gebruikmakend van onderstaand email-adres).

Veiligheid

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die worden verwerkt veilig worden bewaard en we hebben passende technische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van de gegevens met betrekking tot:

Al onze medewerkers en derden die wij betrekken bij de behandeling van uw persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen over privacy en contactgegevens

Als u bezorgd bent over een vermeende schending van de privacywetgeving of andere regelgeving door ons, kunt u contact opnemen met onze Privacy Office (via het onderstaande email-adres).

Er zal een Privacy Officier beschikbaar worden gesteld om uw klacht te onderzoeken en u informatie te verschaffen over hoe uw vraag of verzoek zal worden afgehandeld.

Als we geen van uw verzoeken behandelen of u geen geldige reden geven waarom we dit niet kunnen, hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende instantie om een klacht in te dienen.

Wijzigingen van onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen en bij te werken. Controleer regelmatig of u de meest recente kennisgeving hebt gelezen.

Toezichthoudende autoriteiten

Een lijst van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten is te vinden met behulp van het volgende link: National Data Protection Authority

Voor Europa kunt u uw lokale toezichthoudende autoriteit vinden op de volgende link: EU Authorities


Cookiebeleid

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we "cookies" naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekstbestand of een reeks gegevens die een door u bezochte website op uw computer kan opslaan. Cookies zelf bevatten geen enkele persoonlijke informatie. Indien u ons echter persoonlijke informatie verschaft, dan kan die informatie worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. De eerste soort bewaart een bestand voor een langere periode op uw computer. Het bestand blijft op uw computer staan nadat u deze hebt afgesloten. Een dergelijke cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een bezoeker mee te delen welke informatie op de website werd bijgewerkt sedert zijn of haar laatste bezoek aan die website. Het tweede type cookie is een “sessiecookie”. Terwijl u de website bezoekt, worden er tijdelijk sessiecookies opgeslagen in het geheugen van uw computer. Dit kan worden gedaan om bijvoorbeeld bij te houden welke taal u gekozen hebt op de website. Sessiecookies worden niet voor een lange periode bewaard op uw computer. Ze verdwijnen wanneer u uw webbrowser afsluit. We kunnen een beroep doen op derden om ons te helpen bij de inzameling of de verwerking van de via de cookies verkregen informatie.

We kunnen cookies om verschillende redenen gebruiken, zoals: